Image

Πιστωτικός Κίνδυνος & Επιχειρήσεις

Το ICAP - Risk Training Institute και το Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) δημιουργούν για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.
 
Η θεματολογία του "Mastering Credit Risk", ο τρόπος εκπαίδευσης, οι εξετάσεις και η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελούν εγγύηση για ουσιαστική και πρακτική γνώση, με μοναδικό στόχο την αναβάθμιση του ρόλου των στελεχών διαχείρισης πιστώσεων, που συνεπάγεται καλύτερα αποτελέσματα σε cash flow, collection και profitability για τις επιχειρήσεις.
 
Η Ενότητα "Πιστωτικός Κίνδυνος & Επιχειρήσεις" ως μέρος του ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος "Mastering Credit Risk",  δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να την παρακολουθήσουν  ως ανεξάρτητο σεμινάριο και να παραλάβουν το σχετικό  Πιστοποιητικό παρακολούθησης από ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Για τη παρακολούθηση κάθε ενότητας παρέχονται μονάδες ECVETs ενώ οι εταιρικές συμμετοχές μπορούν να επιδοτηθούν και από τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ.

Περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών αποτίμησης του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk) και η αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών από τα οποία εξαρτάται και επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρηματίες
 • Στελέχη Οικονομικής Δ/νσης και Πιστοληπτικού ελέγχου
 • Στελέχη Εμπορικής Δ/νσης και Μάρκετινγκ
 • Στελέχη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διαχειριστές εταιρικών δανείων
 • Τραπεζίτες Επενδύσεων
 • Οικονομικούς Αναλυτές
 • Αναλυτές Πιστώσεων
 • Risk Officers Τραπεζικών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων
 • Αναλυτές, Εισηγητές Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων κλπ.

Θεματολογία

 Μακροπρόθεσµοι κίνδυνοι
 • Ανάλυση PESTEL
 • Κύριοι Μακροοικονοµικοί δείκτες:
 • Κυβερνητικές δαπάνες
 • Επενδύσεις (ξένες άµεσες Επενδύσεις - FDI)
 • Εξαγωγές έναντι εισαγωγών
 • Νοµισµατική πολιτική
 • Κοινωνικά - δηµογραφικά θέµατα
 • Τεχνολογία
 • Περιβάλλον
 • Νοµικά - κανονιστικά θέµατα
 • Οικονοµικοί κύκλοι 
Κλαδικοί κίνδυνοι
 • Κύκλοι ζωής προϊόντος
 • Κατανόηση της λειτουργίας της εκάστοτε κλαδικής αγοράς -
Ποιοι είναι οι key-drivers που διέπουν τον κλάδο:
 • Ανταγωνιστικές στρατηγικές
 • Κερδοφορία
 • Ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης
 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Κύκλος µετατροπής περιουσιακών στοιχείων
 • ∆ιαφορετικοί τύποι βιοµηχανίας
 • Κατανόηση του ανταγωνισµού
 • Οι πέντε δυνάµεις του µοντέλου του Porter (Εργαλείο για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης µιας εταιρείας) 
Εταιρικοί κίνδυνοι
 • Κατανόηση του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης
 • Τι οδηγεί τα έσοδα και τα κόστη της
 • Επιχειρηµατικές δραστηριότητες
 • Βασικοί ∆είκτες Απόδοσης - (KPI's)
 • Στρατηγική ανάλυση:
  • Ανάλυση SWOT
  • Μοντέλο Ansoff
Case Study ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
 • Εταιρεία "TradeCo"
 • ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Αρχικές Εγκρίσεις Πιστώσεων
  • Εγγυήσεις
  • Επιχειρηµατικά ∆εδοµένα
  • Ανάλυση Ληξιπρόθεσµων Οφειλών
 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
 • Ζητούµενα:
  i. Να καθοριστεί η στάση / στρατηγική που θα επιλεχθεί
  ii. Να καθοριστούν οι συγκεκριµένες νοµικές ή επιχειρηµατικές ενέργειες οι οποίες θα προταθούν, αιτιολογώντας την επιλογή τους

Τι θα μάθεις

 • Να αναγνωρίζεις βραχυπρόθεσμους, μακροπρόθεσμους, κλαδικούς και εταιρικούς κινδύνους
 • Να εφαρμόζεις μια δομημένη προσέγγιση στην αξιολόγηση της εταιρικής πιστωτικής πολιτικής
 • Να υπολογίζεις και να ερμηνεύεις βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων
 • Να ερμηνεύεις αποτελεσματικά τις οικονομικές καταστάσεις και να αναγνωρίζεις την τρωτότητά τους
 • Να κατανοήσεις τη δυναμική της κίνησης των μετρητών και τις επιπτώσεις του δανεισμού (θετικές / αρνητικές)
 • Να προσδιορίζεις τους κύριους κινδύνους διάρθρωσης κατά τον δανεισμό σε έναν όμιλο εταιρειών

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ημερομηνία
1η & 2η Διδακτική Ώρα
Διάλειμμα
3η & 4η Διδακτική Ώρα
Διάλειμμα
5η Διδακτική Ώρα
13 Νοεμβρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
14 Νοεμβρίου
10.30 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 13.45
16 Νοεμβρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
18 Νοεμβρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
20 Νοεμβρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
23 Νοεμβρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
27 Νοεμβρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
Image

Έναρξη Προγράμματος
Νοέμβριος 2020

Κόστος Συμμετοχής

€924
 • 28 Ώρες
 • Σύγχρονο e-Learning
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Επιδότηση ΛΑΕΚ

Εισηγητής

Μιχάλης <br/>Σαµωνάς
Μιχάλης
Σαµωνάς
Οικονοµικός ∆ιευθυντής οµίλου ΣΙ∆ΜΑ

Εισηγητής

Γιώργος<br/> Κατσίφας
Γιώργος
Κατσίφας
Credit & Treasury Controller ΣΙΔΜΑ