Image

Πρόβλεψη Ρευστότητας & Ταμειακών Ροών

Το ICAP - Risk Training Institute και το Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) δημιουργούν για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.
 
Η θεματολογία του "Mastering Credit Risk", ο τρόπος εκπαίδευσης, οι εξετάσεις και η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελούν εγγύηση για ουσιαστική και πρακτική γνώση, με μοναδικό στόχο την αναβάθμιση του ρόλου των στελεχών διαχείρισης πιστώσεων, που συνεπάγεται καλύτερα αποτελέσματα σε cash flow, collection και profitability για τις επιχειρήσεις.
 
Η Ενότητα "Πρόβλεψη Ρευστότητας & Ταμειακών Ροών" ως μέρος του ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος "Mastering Credit Risk",  δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να την παρακολουθήσουν  ως ανεξάρτητο σεμινάριο και να παραλάβουν το σχετικό  Πιστοποιητικό παρακολούθησης από ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  Για τη παρακολούθηση κάθε ενότητας παρέχονται μονάδες ECVETs ενώ οι εταιρικές συμμετοχές μπορούν να επιδοτηθούν και από τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ.

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, τα χρηματοοικονομικά μοντέλα πρόβλεψης υπήρξαν το κυρίαρχο μέσο για τους επαγγελματίες του κλάδου να εφαρμόσουν τις οικονομικές τους γνώσεις. Μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση, η ανάγκη για έμπειρους επαγγελματίες δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης αυξάνεται σταθερά, καθώς οι εταιρίες πρέπει να προβλέψουν διάφορα σενάρια για το μέλλον ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα στην οικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα. Αυτό το πρακτικό σεμινάριο καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στο να φτιάξουν τα δικά τους μοντέλα, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές πρόβλεψης, για να παρακολουθούν συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (KPIs).   Ο σημαντικότερος ίσως δείκτης απόδοσης για τις εταιρείες σήμερα είναι οι μελλοντικές ταμειακές ροές στην πρόβλεψη των οποίων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και συγκεκριμένα στην διάρκεια, μέγεθος, αύξηση και αβεβαιότητα που τις συνοδεύει.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για στελέχη  Οικονομικής Δ/νσης, Πιστοληπτικού ελέγχου, λογιστές χρηματοοικονομικούς σύμβουλους, οικονομικούς αναλυτές αλλά και επιχειρηματίες με μέτρια εμπειρία στην κατάρτιση χρηματοοικονομικών μοντέλων όπου θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Excel και να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του.

Θεματολογία

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & Κατασκευή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Εισαγωγή
Βασικές αρχές
 • Τα 4 βήματα δημιουργίας ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου,
 • Δομικά χαρακτηριστικά ενός καλού μοντέλου
 • Μηχανισμός δημιουργίας προβλέψεων
 • Μεταβλητές προβλέψεων
Καταρτίζοντας ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο
 • Οριοθέτηση του Μοντέλου
 • Υπολογισμός των κυρίων παραμέτρων & υποθέσεων του μοντέλου
 • Ισοσκελίζοντας τον Ισολογισμό: The Debt or Cash Plug
 • Υπολογίζοντας τόκους κάνοντας χρήση Circular References του Excel
Προβλέποντας τα βασικά μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Ισολογισμού
 • Τεχνικές προβλέψεων (γραμμική παλινδρόμηση, μη γραμμικές μέθοδοι).
 • Έσοδα, έξοδα, επενδύσεις, αποσβέσεις, κεφάλαια κίνησης, δάνεια.
 • Έμμεση κατασκευή Κατάστασης Ταμειακών Ροών.
Έλεγχος του μοντέλου
 • Πηγές λαθών
CASE STUDY
 • Δημιουργία χρηματοοικονομικού μοντέλου για πρόβλεψη ταμειακών ροών
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Εύρεση των κρισιμότερων παραμέτρων ενός μοντέλου με τη χρήση Tornado Charts
 • Χρήση ετοίμων βοηθημάτων ή/και κατασκευή Tornado Charts
Ανάλυση ευαισθησίας
 • Χρήση μονοδιάστατων και δισδιάστατων πινάκων
Ανάλυση Σεναρίων (κάνοντας χρήση του Excel Scenario Manager)
 • Δημιουργία τριών τουλάχιστον σεναρίων
Προσομοίωση Monte Carlo - (Χρειάζεται για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις τύπου ποια είναι η πιθανότητα ο δανεισμός της εταιρείας να ξεπεράσει τα € 15 εκ. μέχρι το τέλος του έτους)
 • Κατανομές Πιθανοτήτων των κρισιμότερων μεταβλητών
 • Κατασκευή Ιστογραμμάτων (Frequency distribution chart)
CASE STUDY
 • Δημιουργία πινάκων ευαισθησίας και Σεναρίων στο μοντέλο του Case Study της πρώτης ενότητας.
3. Μέθοδοι Αποτιμήσεων 

Μέθοδος Προεξόφλησης Ελεύθερων Ταμειακών Ροών  (DCF)

 • Θεμελιώδεις Αρχές
 • Περίοδος προβλέψεων - Explicit forecast period
 • Μελλοντικές Ταμειακές ροές προς προεξόφληση
 • Συντελεστής Προεξόφλησης
  1. Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC)
  2. Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων - μέθοδος CAPM
  3. Η έννοια του οριακού επενδυτή
  4. Συντελεστής βήτα (b)
 • Εκτίμηση υπολειμματικής αξίας (Terminal Value)
  1. Σταθερό Μοντέλο Ανάπτυξης (Perpetuity/Gordon Growth Model)
  2. Μέθοδος των πολλαπλασίων (Exit multiple)

Τι θα μάθεις

 • Θα εξοικειωθείς με το χτίσιμο των τριών οικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Οικονομικής Θέσης και Ταμειακών Ροών) και τη σύνδεση  μεταξύ τους.
 • Θα κατανοήσεις τον τρόπο αποτίμησης εταιρειών και θα γνωρίσεις σχετικούς πολλαπλασιαστές και μοντέλα (αποτίμησης).
 • Θα εξοικειωθείς με τους τρόπους διαχείρισης της αβεβαιότητας χτίζοντας διαφορετικά σενάρια για το μέλλον.
 • Θα βελτιώσεις την ικανότητα λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων.
 • Θα μάθεις να αξιολογείς τους παραμέτρους που βαραίνουν περισσότερο συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) και να λαμβάνεις διορθωτικές αποφάσεις για τη βελτίωση τους.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ημερομηνία
1η & 2η Διδακτική Ώρα
Διάλειμμα
3η & 4η Διδακτική Ώρα
Διάλειμμα
5η Διδακτική Ώρα
19 Δεκεμβρίου
10.30 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.45
11 Ιανουαρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
13 Ιανουαρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
15 Ιανουαρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.00
Image

Έναρξη Προγράμματος
Δεκέμβριος 2020

Κόστος Συμμετοχής

€528
 • 16 Ώρες
 • Σύγχρονο e-Learning
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 • Επιδότηση ΛΑΕΚ

Εισηγητής

Μιχάλης <br/>Σαµωνάς
Μιχάλης
Σαµωνάς
Οικονοµικός ∆ιευθυντής οµίλου ΣΙ∆ΜΑ