Image
Το ICAP - Risk Training Institute στα πλαίσια της επιμόρφωσης στελεχών σε σύγχρονα ζητήματα διαχείρισης ρίσκου, παρουσιάζει το "Financial Risk Management". Το σεμινάριο παρέχει ουσιαστικές γνώσεις για την αναγνώριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου (ποσοτικού & ποιοτικού) εντός και εκτός οργανισμού. Παράλληλα, αναλύει τις αποτελεσματικότερες μεθόδους αντιμετώπισης και τα διαθέσιμα εργαλεία για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε κίνδυνο.

Περιγραφή

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από την αυξημένη και έντονη μεταβλητότητα των τιμών όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν συντελέσει η παγκοσμιοποίηση των αγορών η άνευ προηγούμενου ύπαρξη και ελευθερία κίνησης επενδυτικών και κερδοσκοπικών κεφαλαίων παγκοσμίως και η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις. Στην νέα αυτή πραγματικότητα τόσο τα στελέχη των επιχειρήσεων και οι υποψήφιοι επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από κινδύνους που επηρεάζουν διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας.
 
Αντικειμενικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση σε βάθος και με πρακτικό προσανατολισμό των διαφόρων ειδών χρηματοοικονομικού κινδύνου που αντιμετωπίζει το σύγχρονο εταιρικό στέλεχος στις βασικές δραστηριότητες του είτε εντός της επιχείρησης είτε ως εξωτερικός επενδυτής, καθώς και των μεθόδων που έχει στη διάθεση του για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Στα πλαίσια της ενότητας αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι επηρεάζουν την αξιολόγηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων και την συνολική αξία της επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρηματίες
 • Στελέχη Οικονομικής Δ/νσης
 • Στελέχη Εμπορικής Δ/νσης και Μάρκετινγκ
 • Στελέχη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Επαγγελματίες Διαχείρισης Έργων
 • Εσωτερικοί Ελεγκτές
 • Στελέχη εκτός Οικονομικών Δ/νσεων που πρέπει να γνωρίζουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση τους.
 • Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Επαγγελματίες Νομικούς
 • Χρηματοοικονομικούς αναλυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, στελέχη εταιρειών venture capital που ασχολούνται με το χώρο των επενδύσεων και επιθυμούν να διευρύνουν και να εμβαθύνουν το γνωστικό τους αντικείμενο και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους.

Θεματολογία

 • Ορισμός και Αναγνώριση Κινδύνου
  • Αγοράς (Market Risk)
  • Πιστωτικός (Default Risk)
  • Συναλλαγματικός (Foreign Exchange Risk)
  • Επιτοκίων (Interest Rate Risk)
  • Ρευστότητας (Liquidity Risk)
  • Συστηματικός / Μη συστηματικός (Systematic v. Firm Specific risk)
 • Μέτρηση Κινδύνου
  • Διακύμανση / Τυπική Απόκλιση (Variance / Standard Deviation)
  • Συντελεστές Βήτα με και χωρίς μόχλευση (Levered & Unlevered Betas)
  • Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk)
 • Αμοιβή Κινδύνου (Risk Premium)
 • Αξιολόγηση Πάγιων Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου
  • Δένδρα Αποφάσεων (Decision Trees)
  • Ανάλυση Σεναρίων (Scenario Analysis)
  • Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis)
  • Προσομοίωση (Simulation)
 • Αξία Επιχείρησης & Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
  • Υποδείγματα Προεξόφλησης Μερισμάτων (Dividend Discount Models)
  • Υποδείγματα Υπολειμματικών Ταμιακών Ροών (Free Cash Flow Models)
  • Υποδείγματα Σχετικής Αποτίμησης (Relative Valuation Models)

Τι θα μάθεις

 • Θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει μια εταιρεία
 • Θα κατανοήσεις τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ποσοτικοποιήσεις τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο
 • Θα αντιληφθείς με ποιο τρόπο τα στελέχη μια επιχείρησης μπορούν να αξιολογήσουν επενδύσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψη των αναλαμβανόμενο κίνδυνο
 • Θα καταλάβεις με ποιο τρόπο επηρεάζει ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος την αξία μιας επιχείρησης
 • Θα είσαι ικανός να συνδέεις καλύτερα και στην σωστή βάση τις έννοιες του κινδύνου, της απόδοσης και της αξίας των επενδύσεων.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ημερομηνία
1η & 2η Διδακτική Ώρα
Διάλειμμα
3η & 4η Διδακτική Ώρα
Διάλειμμα
5η Διδακτική Ώρα
14 Δεκεμβρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
16 Δεκεμβρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
18 Δεκεμβρίου
18.30 - 20.00
20:00 - 20:15
20.15 - 21.45
Image

Έναρξη Προγράμματος
Δεκέμβριος 2020

Κόστος Συμμετοχής

€520
 • 12 Ώρες
 • Σύγχρονο e-Learning
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
 • Επιδότηση ΛΑΕΚ

Εισηγητής

Παναγιώτης Αρτίκης
Παναγιώτης ΑρτίκηςΚαθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς